اموزش عربي راهنمايي

قواعد و مفاهيم عربي راهنمايي

صرف فعل ماضی

عربي سال دوم راهنمائي

درعربي سال دوم مابا ضماير متصل ومنفصل(جدا) اشنا مي شويم  وياد مي گيريم كه هر ضميري فعل مخصوص خودش را دارد ودرامسال هم با فعل ماضي وهم با فعل مضارع اشنا مي شويم

ابتدادر مورد ضماير توضيح مي دهيم

ضمير كلمه اي است كه جانشين اسم مي شود واز تكرارآن جلوگيري مي كند وبر دو نوع متصل ومنفصل است ضماير 14 صيغه مي باشد

6صيغه غايب كه عبارتند از1-هوَ(اويك مرد)مفرد مذكر غائب 2-هي(اويك زن) مفرد مونث غائب

                                   3-هُما(ان دومرد)مثني مذكرغائب4-هُما(ان دوزن)مثني مونث غائب

                                   5-هُمْ(ان مردان)جمع مذكرغائب6-هُنَّ (ان زنان) جمع مونث غائب

6صيغه مخاطب كه عبارتند1-اَنتَ(تويك مرد)مفرد مذكر مخاطب 2-اَنتِ مفرد مونث مخاطب

                                   3اَنتما(شما دومرد)مثني مذكرمخاطب4-اَنتما(شمادوزن) مثني مونث مخاطب

                                   5-اَنتمْ(شما مردان)جمع مذكر مخاطب6-اَنتنَّ (شما زنان) جمع مونث مخاطب

2صيغه متكلم 1- ‍‍[متكلم وحده]         -اَنا (من )مفرد هم براي مذكر وهم براي مونث 2 [متكلم مع الغير]-نَحنُ(ما) مثني وجمع هم براي مذكر وهم براي مونث    ا

اين 14 صيغه منفصل مباشد يعني درجملات به صورت جدا ازساير كلمات نوشته مي شوند

                      

اما ضماير متصل عبارتند از6صيغه  غائب( هُ –هما- هم-ها-هما-هنَ)6صيغه مخاطب( كَ –كما-كم-كِ –كما كنَ )2صيغه متكلم–(ي-نا) مثال=كتابُهُ (كتاب او)نصرهُ( اوراياري كرد)

بيشترين كاربرد ضماير درسال دوم با همان ضماير منفصل مي باشد كه هركدام ازاين ضماير به همراه فعل مخصوص خود مي ايند پس نيجه مي گيريم كه كه فعل در عربي نيز عين ضمير داراي 14 صيغه مي باشد

البته بايد توجه كنيم كه درعربي سال دوم مابا دونوع فعل يعني( ماضي ومضارع) اشنا مي شويم ابتدا فعل ماضي را توضيح مي دهيم

فعل ماضي برانجام گرفتن كاري يا پذيرفتن حالتي در زمان گذشته دلالت مي كند

صرف فعل ماضي به همراه ضماير

6صيغه غائب 1-هُوَذ َهبَ(رفت يك مرد)نوع صيغه (مفرد مذكر غائب)

                 2-هي ذ َهَبتْ(رفت يك زن)نوع صيغه(مفرد مونث غائب)

                 3-هُماذ َهَبا(رفتند دو مرد)نوع صيغه(مثني مذكر غائب)

                 4-هُماذ َهَبَتا(رفتند ان دوزن)نوع صيغه(مثني مونث غائب)

                 5-هُم ْذ َهَبوا(رفتند مردان)نوع صيغه(جمع مذكر غائب)

                 6-هُنَّ ذ َهبْنَ(رفتند زنان)نوع صيغه(جمع مونث غائب)

6صيغه مخاطب(حاضر)

                1-اَنْتَ ذ َهَبْتَ(رفتي تويك مرد)نوع صيغه(مفرد مذكر مخاطب)

                2-اَنْتِ ذ َهَبْتِ(رفتي تو يك زن) نوع صيغه(مفرد مونث مخاطب)

               3-اَنتما ذ َهَبتُما(رفتيد شما دومرد)نوع صيغه (مثني مذكر مخاطب)

               4-َانتما ذ َهَبتُما(رفتيد شما دوزن)نوع صيغه (مثني مونث مخاطب)

               5-اَنتُمْ ذ َهَبْتُمْ(رفتيد شما مردان)نوع صيغه (جمع مذكر مخاطب)

               6-اَنْتُنَّ ذ‌ َهَبْتُنَّ (رفتيد شمازنان)نوع صيغه (جمع مونث مخاطب)

2صيغه متكلم 1(وحده يعني به تنهايي)2(مع الغيريعني همراه ديگري ياديگران)

              1-اَنا ذ َهَبْتُ(رفتم هم براي مرد وهم براي زن)نوع صيغه(مفردمتكلم وحده )

              2-نَحْنُ ذ َهَبْنا(رفتيم هم براي مرد وهم براي زن)نوع صيغه(مثني وجمع متكلم مع الغير)

نكته.....دوضمير درصيغه هاي مثني غائب با همديگر ودوضميردرصيغه هاي مثني مخاطب با همديگر مشترك وبه يك شكل هستند كه در صيغه هاي غائب بادقت در فعل مي توان انها را ازهمديگر تشخيص دادولي درصيغه هاي مخاطب حتي در فعلها نيز مشتر ك هستند وهيچ فرقي با همديگر ندارند بلكه به جمله مربوطه نگاه مي كنيم وانها را ازانجا تشخيص خواهيم داد

براي صرف كردن فعل هاي ديگر مثل خرجَ-نظرَوغيره  ضماير متصل رفعي كه به رنگ ابي به اخر صيغه ها اضافه شده را به اين دو فعل وهر فعل سه حرفي ديگر اضافه مي كنيم دقت كنيد كه اولين صيغه فعل ماضي  يعني همان ريشه فعل سه حرفي مي باشد

6درس اول عربي سال دوم مربوط به فعلهاي ماضي مي باشد

اما 6درس دوم مربوط به فعل مضارع (زمان حال واينده ) مي باشد

فعل مضارع به اين شكل ساخته مي شود حروف مضارعه+فعل ماضي +علامت صيغه دربرخي ازافعال

+ نوشته شده در  شنبه سوم مهر ۱۳۸۹ساعت 8:54  توسط فرامرز طلايي  | 

فعل مضارع

براي اشنايي بيشتر به مثال زيردقت كنيد

ضماير  فعل مضارع     نوع صيغه    معني

هُوَ                    يَذ ْهَبُ                                     مفرد مذكر غائب               مي رود يك مرد

هي                   تَذ ْهَبُ                                    مفرد مونث غائب               مي رود يك زن

هُما                  يَذ ْهَبان ِ                                   مثني مذكر غائب               مي روند دو مرد

هُما                  تَذ هَبان ِ                                   مثني مونث غائب              مي روند دوزن

هُم                   يَذ ْهَبونَ                                     جمع مذكر غائب               مي روند مردان

هُنَّ                 يَذ ْهَبْنَ                                      جمع مونث غائب               مي روند زنان

اَنْت‌َ                تَذ ْهَبُ                                      مفرد مذكر مخاطب             مي روي تو يك مرد

اَنْت ِ               تَذ ْهَبينَ                                     مفرد مونث مخاطب            مي روي تو يك زن

اَنْتما               تَذ‌ ْهَبان ِ                                   مثني مذكر مخاطب              مي رويد شما دومرد

اَنْتما              تَذ ْهبان ِ                                    مثني مونث مخاطب             مي رويد شما دوزن

اَنْتُمْ               تَذ ْهَبونَ                                    جمع مذكر مخاطب              مي رويد شما مردان

اَنْتُنَّ              تَذ ْهَبْنَ                                      جمع مونث مخاطب             مي رويدشما زنان

اَنا                اَذ ْهَبُ                               مفرد متكلم وحده (براي مذكر ومونث) مي روم

نَحْنُ            نَذ ْهَبُ                                مثني وجمع متكلم مع الغير(براي مذكر ومونث) مي رويم  

دراين صرف فعلي شما مي بينيد كه صيغه هاي4و9و10باهمديگرمشترك هستند ولي يك صيغه غائب است يعني براي هما امده است اما ان دو صيغه براي ضمير انتما امده است

نكته شما براي تمرينات بيشتر مي توانيد فعل هاي سه حرفي ديگري به جاي  سه حرف ذ َهَبَ قرار داده وبه اول واخر ان علامت ها وحركات بالا را اضافه كنيد تا فعل هاي زيادي را بتوانيد صرف كنيد

+ نوشته شده در  شنبه سوم مهر ۱۳۸۹ساعت 8:53  توسط فرامرز طلايي  |